Сьогодні:
25 січня 2022 р.

День Народження в наступному місяці:

Ковердюк Тетяна Степанівна

15 лютого

Щибор Віра Яківна

23 лютого


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2021 РІК

201

Погоджено

Начальник управління

освіти і науки Волинської

обласної державної адміністрації

_________________Л.В.Плахотна

_________________ 2021р.

Затверджую

Заст. голови комісії з припинення

Маневицького професійного ліцею

 

_________О.К. Піддубний

______________ 2021р.

Правила прийому

до Маневицького професійного ліцею

на 2021 рік

I. Загальна частина

1.1. До Маневицького професійного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, ко-льору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійс-ними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захи-сту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Маневицького професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за ра-хунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприєм-ствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепід-готовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Маневицького професійного ліцею здійснює приймальна комісія, створена наказом голови комісії з припинення.

2.2. Очолює приймальну комісію заступник голови комісії з припинення профе-сійного ліцею, який наказом визначає та затверджує персональний склад ко-місії та порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Маневицького професійного ліцею на 2021 календар-ний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому чис-лі Типових правил Прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014 р., № 152 від 07.02.2019 р. № 1550 від 12.12.2019), затверджені головою комісії з припинення професійного ліцею за погодженням з Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціа-льності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Маневицького професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;

Планові обсяги прийому за державним/регіональним замовленням на 2021 рік.

№ з/п

Напрями підготовки

Прийом

1

Загальні для всіх галузей економіки

26

2

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

100

3

Торговельно-комерційна діяльність

25

Всього:

151

Форма навчання денна.

Перелік професій:

Код за державним класифікатором України

Назва професії

Вимоги до освітнього рівня вступників

Обсяг прийому

Термін навчання

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Форма навчання

Специфічні вимоги

стать

вік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

7423


7124

верстатник деревообробних верстатів

столяр будівельний

базова середня освіта

25

3 роки (ІІ ступінь)

4 розряд


4 розряд

денна

ч.
ж.

відповідно до законодавства

2

7133

7141

штукатур

маляр

повна загальна середня освіта

25

1 рік (ІІ ступінь)

3 розряд

3 розряд

денна

ч.
ж.

відповідно до законодавства


3

7122

7133

7141

муляр

штукатур

маляр

базова середня освіта

25

3 роки (ІІ ступінь)

3 розряд

4 розряд

3 розряд

денна

ч.
ж.відповідно до законодавства

4

8332


7233


83228322


машиніст крана автомобільного

слюсар-ремонтник

водій автотранспортних засобів (кат. «В»)

водій автотранспортних засобів (кат. «С»)

повна загальна середня освіта

25

1,5 роки (ІІ ступінь)

4 розряд


3 розряд


кат. "В"кат. "С"


денна

ч.
ж.

не менше 18,5р.

відповідно до законодавства

старше 17 р. з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 р.

5

5220


5220

продавець продовольчих товарів

продавець непродовольчих товарів

повна загальна середня освіта

25

1 рік (ІІ ступінь)

3 розряд


3 розряд

денна

ч.
ж.

відповідно до законодавства

6

7233


8331


8322


8322


слюсар-ремонтник

тракторист

водій автотранспортних засобів

водій автотранспортних засобів (кат. «В» і «С»)

базова середня освіта

26

3 роки (ІІ ступінь)

2 розряд


2-4 розряд

кат. "В"
кат. "С"

денна

ч.

відповідно до законодавства

не менше 18р.


не менше 17 р. з віковими обмеженнями7

8331

тракторист

повна загальна середня освіта

25

8 міс.

2,3 розряд

денна, вечірня

ч.

не менше 18р.

8

8332

машиніст крана автомобільного

водій кат. "С" та слюсар 3 розряду

30

3 міс.

4 розряд

денна, вечірня

ч.
ж.

не менше 18,5 р.

9

6141

лісоруб (вальник лісу)

повна або базова середня освіта

30

6 міс.

2-4 розряд

денна, вечірня

ч.

не менше 18р.

1,5 міс.

5 розряд

1,5 міс.

6 розряд

10

5220


5220

продавець продовольчих товарів

продавець непродовольчих товарів

повна або базова середня освіта

30

10 міс.

3 розряд

денна, вечірня

ч.
ж.

відповідно до законодавства

3 розряд

11

7423

верстатник деревообробних верстатів

повна загальна середня освіта

30

4,3 міс.

1-2 розряд

денна, вечірня

ч.
ж.

відповідно до законодавства

8 міс.

1-3 розряд

3,5 міс.

4 розряд

12

7215

стропальник

повна загальна середня освіта

30

3 міс.

2-3 розряд

денна, вечірня

ч.

відповідно до законодавства

Обмеження з професій за медичними показаннями розповсюджуються на вступників лише згідно висновків медичного закладу, що вказані в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

При прийомі на навчання за професіями зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього бала відповідного документа про повну загальну середню освіту або базову середню освіту.

Співбесіди з вступниками проводяться згідно графіка, що затверджується заступником голови комісії з припинення ліцею. Графік згідно додатку.

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предметів: "Українська мова", "Алгебра", "Геометрія".

Оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім'я голови приймальної комісії.

Порядок роботи приймальної комісії.

Понеділок

0830 – 1730

перерва з 1300 до 1400

Вівторок

Середа

Четвер

П`ятниця

Іногородні забезпечуються гуртожитком.

2.6.Прийом документів від вступників проводиться з 01.06.2021 року по 16.08.2021 року. У разі некомплектності груп термін прийому документів може бути продовжений до 20.08.2021 року.

III. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою 086/о;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в професійний ліцей (за наявності).

При поданні документів на професії “машиніст крана автомобільного”, “водій автотранспортних засобів (кат. В і С)”, “тракторист” вступники подають медичну довідку за формою 083/о.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;;
 • особи, які вступають до професійного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Маневицького професійного ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4.У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії професійного ліцею.

5.5.Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом голови комісії з припинення.

5.6.Після конкурсного відбору зарахування до професійного ліцею може супро-воджуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування

5.7. Зарахування до професійного ліцею на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до професійного ліцею здійснюється Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.


www.mon.gov.ua
nmc-pto.volyn.ua

www.profterminal.volyn.ua

www.useti.org.ua

testportal.gov.ua

kno.rada.gov.ua

www.vstup.infoЯндекс.Метрика